:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
3. Bieg Ciołka, Regulamin Biegu Ciołka Rykach - zdjęcie, fotografia
Bieg Ciołka 11/07/2019 10:06

I. Cel imprezy

 1. Bieg ma na celu promocję zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywności oraz promocję sportu na terenie powiatu ryckiego. Jednocześnie ma za zadanie, poprzez zachęcanie do sportu, odciągnięcie młodych osób od używania alkoholu oraz innych używek.

II. Organizatorzy

 1. Organizatorem Biegu jest gazeta powiatu ryckiego „Twój Głos”. Wydawca: Firma Wydawnicza Michał Gawryołek.

 2. Współorganizatorem Biegu jest Urząd Miejski w Rykach i Grupa Biegowa „Biegusiem.pl”.

III. Partnerzy

 1. Stowarzyszenie Sportowe „Lost in Sport”,

 2. Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe „Orlęta”,

 3. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „DISON”

 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach

IV. Termin i miejsce

 1. „III BIEG CIOŁKA 2019” odbędzie się 24 sierpnia 2019 r. w Rykach przy ul. Królewskiej (obok siedziby redakcji tygodnika „Twój Głos”) i biegnie ulicami Ryk. Szczegóły trasy znajdują się w pkt. V.

 2. Biuro Zawodów przy ul. Szkolnej 1 czynne będzie od godz. 14:30, natomiast start biegów o godz. 16:00. Przed biegiem głównym odbędą się biegi dzieci (kategorie zostaną podane w dniu biegu).

 3. Limit czasu trasy wynosi 90 minut. Koniec Biegu planowany jest na godz. 17:30.

V. Trasa, dystanse

 1. Bieg podzielony został na 2 dystanse: 5 km i 10 km, drogami asfaltowymi i utwardzanymi.

 2. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 2,5 km w kategorii Junior (zawodnicy z rocznika 2001-2004).

 3. Dodatkowo odbędzie się marsz nordic walking na dystansie 5 km.

 4. Oraz rywalizacja na wózkach inwalidzkich. Długość trasy około 5 km.

 5. Szczegółowa trasa Biegu dostępna będzie na stronie internetowej www.biegciolka.pl

 6. Trasa jest nieatestowana.

 7. Automatyczny pomiar czasu zapewni firma www.time2go.pl

 8. Trasa będzie zabezpieczona i zamknięta dla ruchu kołowego.

 9. Trasa przebiega następującymi ulicami miasta Ryki: ul. Królewska - ul. Jankowszczyzna -  ul. Młynarska - ul. Łukowska - ul. Poniatowskiego - ul. Królewska (meta).

 10. Na trasie nie ma punktów zawracania:
  - biegacze startujący na dystansie 5 km zataczają dwie pętle wyznaczoną trasą;
  - biegacze startujący na dystansie 10 km zataczają cztery pętle wyznaczoną trasą.

 11. Zawodnicy z tras 5 km, 10 km, 2,5 km, zawodnicy na wózkach oraz nordic walking startują razem o godz. 16:00.

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Wzięcie udziału w Biegu uzależnione jest od zaakceptowania przez Uczestnika treści i warunków określonych w Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Regulaminem.

 2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierć. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 3. Uczestnik winien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub może podpisać własnoręcznie „Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w 3. Biegu Ciołka”.

 4. Każdy zawodnik startujący w Biegu będzie zweryfikowany w Biurze Zawodów w dniu imprezy (24 sierpnia 2019 r.). Warunkiem weryfikacji jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Zawodnik zobligowany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi podpisać prawny opiekun. Niepełnoletni uczestnik Biegu musi posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na start.

 5. Każdy uczestnik biegu w kategorii Junior (rocznik 2001 – 2004) musi posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na start.

 6. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach.

 7. Liczba uczestników Biegu jest ograniczona i wynosi 200.

VII. Wpisowe i zapisy

 1. Zapisy do Biegu wyłącznie drogą internetową, link na stronie www.time2go.pl/#zapisy lub bezpośrednio https://dostartu.pl/iii-bieg-ciolka-v3644.pl.html do dnia 22.08.2019 r.

 2. Wpisowe za trasy o dystansie 5 km i 10 km wynosi 40 zł.

 3. Wpisowe za trasę Junior o dystansie 2,5 km wynosi 20 zł.

 4. Wpisowe do marszu nordic walking na dystansie 5 wynosi 40 zł.

 5. Wpisowe dla zawodników poruszających się na wózkach (kategoria osób niepełnosprawnych) wynosi 20 zł. Płatne w dniu zawodów.

 6. Istnieje możliwość zapisów do Biegu w dniu zawodów w Biurze Zawodów pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników. Opłata w takim przypadku wynosi 60 zł za konkurencje: 5 km, 10 km, nordic walking oraz 40 zł za konkurencję 2,5 km.

 7. Wpłat należy dokonywać w trakcie rejestracji elektronicznej (on-line Blu Media) lub na konto Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, Bank Spółdzielczy w Rykach 84 8724 0005 2001 0016 8306 0001 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej).

VIII. Klasyfikacje indywidualne

1. Kategoria OPEN
2. Kategoria kobiet
3. Kategorie wiekowe mężczyzn
a) M20 (do 29 lat)
b) M30 (30-39 lat)
c) M40 (40-49 lat)
d) M50 (50-59 lat)
e) M60+ (od 60 lat)
4.Kategorie wiekowe kobiet
a) K20 (do 29 lat)
b) K30 (30-39 lat)
c) K40 (40-49 lat)
d) K50 (50-59 lat)
e) K60+ (od 60 lat)
5. Kategoria osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach
a) mężczyźni
b) kobiety
6. Kategoria powiat rycki
a) mężczyźni
b) kobiety
7. Kategoria Junior (młodzież z rocznika 2001-2004)
a) chłopcy
b) dziewczęta
8. Dodatkowe kategorie
a) najmłodszy uczestnik z powiatu ryckiego
b) najstarszy uczestnik z powiatu ryckiego

IX. Klasyfikacje drużynowe

 1. Drużyna 3+1. Drużynę startującą na danym dystansie stanowi 3 mężczyzn i 1 kobieta. Ich czasy zostaną zsumowane. Zwycięża drużyna, która uzyska najlepszy czas. Klasyfikacja tylko dla dystansów 5 km i 10 km. Zgłaszanie drużyn w dniu zawodów.

 2. MultiEkipa. W tej klasyfikacji zwycięża drużyna, która będzie reprezentowana przez największą liczbę zawodników podczas 3. Biegu Ciołka.

X. Nagrody

 1. Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród ok. godz. 18:00.

 2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I-III w kategoriach: „open”, „kobiet” i „powiat rycki” otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 3. Uczestnik, który zwycięży w kategorii wiekowej otrzyma puchar.

 4. Każdy uczestnik 3. Biegu Ciołka otrzyma pamiątkowy medal.

 5. Przed startem, po dokonaniu w Biurze Zawodów formalności, każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.

XI. Kontakt

 1. Koordynator imprezy: Iza Jóźwik, tel: 601-498-453, e-mail: [email protected]łka.pl

 2. Organizator: Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, tel. 505-049-181, e-mail: [email protected]

XII. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.time2go.pl , www.biegciolka.pl

 3. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie itd.) jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.

 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.

 5. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.

 6. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: gazety, magazyny, strony internetowe, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczania jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia, w celu reklamy i promocji biegu oraz innych organizowanych wydarzeń.

 8. Godziny podane w Regulaminie mogą ulec zmianie.

 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga organizator.

 10. Polityka prywatności: dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu, co do ich dalszego przetwarzania przez organizatora. Dane osobowe uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług organizatora oraz przedmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.

XIII. Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Firma Wydawnicza Michał Gawryołek, ul. Szkolna 1, 08-500

 2. Dane osobowe będą udostępnione firmie Time2Go Sławomir Bańbura, 21-500 Biała Podlaska, Rakowiska, ul. Kryształowa 7 w celu kompleksowej obsługi pomiaru czasu na biegu.

 3.  Uczestnicy biegu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niepodanie danych przez uczestnika uniemożliwia wzięcia udziału w Biegu.

Reklama

Regulamin 3. Biegu Ciołka w Rykach komentarze opinie

 • gość 2019-07-30 13:40:03

  VIII. Klasyfikacje indywidualne ... takie same także w Nordic Walking?

Dodajesz jako: |
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez biegciolka.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Firma Wydawnicza Michał Gawryołek z siedzibą w Ryki 08-500, ul. Szkolna 1

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"